Vi åtgärdar fuktproblem & utför dränering

Fukt och mögel, dålig ventilation är några av de vanligaste orsakerna till fuktproblem och ohälsa. En fuktskada eller vattenskada kan bli en kostsam överraskning och riskerar att förstöra både inredning och byggnadens konstruktion. Tecken på en fuktskada kan vara missfärgade material i väggar och tak, dålig lukt på grund av mögelangrepp eller att personer som vistas i huset utvecklar hälsoproblem. Ett exempel kan vara hög fuktighet i en fastighet som kan leda till ökad risk för astma och andra problem med luftvägarna för de som lever eller arbetar i respektive miljö.

Det finns många orsaker till att fukt kan skada en fastighet. Några av dessa orsaker kan vara läckande kranar, skadad dränering eller ökad fukthalt i konstruktionen på grund av bristande ventilation. Laboratorieprov kan användas för att utreda förekomsten av fukt i konstruktioner och för att analysera sporer i luften. Genom en fuktutredning så utreds var fukten kommer ifrån och vad som orsakat problemen. Dokumentationen efter utredningen innehåller tillsammans med en utförlig beskrivning av uppkomsten även åtgärdsförslag.

Med sin stora erfarenhet i branschen är Svenska Fukt alltid beredd att ta tag i dessa problem. Utbildad yrkespersonal med lång erfarenhet på fukt-vatten och luktsäkra konstruktioner utför olika sorter fuktutredningar, såsom fuktmätningar som ett första steg i åtgärdsprocessen.